top of page
golden-white-marble-textured-background.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Inleiding

Dit document bevat de tekst van de Algemene Voorwaarden zoals die gehanteerd worden door Creemers Recruitment, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83410333. Deze zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige offertes, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten tussen Creemers Recruitment en haar opdrachtgevers.

Indien en voor zover Creemers Recruitment één of meer van de onderstaande activiteiten ontplooit en er tussen Creemers Recruitment en een opdrachtgever een overeenkomst wordt gesloten c.q. sprake is van een daartoe strekkende aanvraag, offerte of opdracht, zijn de bijbehorende, in dit document opgenomen Algemene Voorwaarden, met uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever van toepassing. Afwijkende voorwaarden maken alleen deel uit van een overeenkomst tussen Creemers Recruitment en een opdrachtgever, indien die voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Creemers Recruitment zijn aanvaard.

 

Artikel 1: algemeen

 

1.1.

Werving & selectie is de opdrachtvorm waarbij Creemers Recruitment ten behoeve van indiensttreding (of een vergelijkbare vorm van tewerkstelling) voor een opdrachtgever één of meer kandidaten selecteert en deze(n) mondeling of schriftelijk bij opdrachtgever introduceert.

Van een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht is sprake indien een door Creemers Recruitment bij opdrachtgever voorgestelde kandidaat de arbeidsovereenkomst accepteert (of anderszins werkzaam wordt gesteld).

 

1.2.

De wijze waarop de werving & selectieopdracht door Creemers Recruitment wordt uitgevoerd, de functie waarop de opdracht betrekking heeft, de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden, het honorarium en eventuele overige gegevens en verplichtingen worden in een opdrachtbevestiging aan opdrachtgever bevestigd.

 

1.3.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan gegevens van door Creemers Recruitment voorgestelde kandidaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Creemers Recruitment aan derden bekend te maken. Indien de opdrachtgever geen overeenkomst aangaat met de kandidaat dient de opdrachtgever de gegevens te vernietigen.

1.4 partijen zullen elkaar regelmatig informeren over de voortgang van de vervulling van de betreffende vacature. Partijen betrachten bij het gebruik van informatie, die hen kennis is gekomen uit hoofde van de Opdracht, de groots mogelijke zorgvuldigheid. 

 

 

Artikel 2: honorarium

 

2.1.

Creemers Recruitment werkt op basis van ‘no cure no pay’, waarbij alleen honorarium verschuldigd is in geval van succesvolle vervulling, waaronder wordt verstaan ondertekening arbeidscontract van de door Creemers Recruitment aangedragen kandidaat, eventueel op de wijze als bepaald in artikel 2.7.

 

2.2.

Bij een succesvolle vervulling van een opdracht bedraagt het totale honorarium hetgeen met opdrachtgever is overeengekomen, eventueel in de vorm van een vast bedrag, of het afgesproken percentage van het gegarandeerde fulltime bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld zoals aangegeven in artikel 2.3.

 

2.3.

Indien een honorarium is overeengekomen op basis van een percentage van het bruto jaarsalaris dan wordt het honorarium als volgt berekend. Het honorarium bedraagt een percentage van het fulltime bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld van het eerste dienstjaar van de geselecteerde kandidaat.

Dit bedrag wordt vermeerderd met de BTW.

 

2.4.

Het tarief, vermeerderd met BTW, wordt (deels) gefactureerd in de eerste week van de aanstelling van de geselecteerde kandidaat en verder zoals overeengekomen in de opdrachtbevestiging.

 

2.5.

De opdrachtgever, is behalve het tarief, aan Creemers Recruitment verschuldigd alle kosten die Creemers Recruitment ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt, voorzover dit uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Creemers Recruitment en de opdrachtgever is overeengekomen.

 

2.6.

De opdrachtgever is gehouden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na een daartoe gedaan verzoek door Creemers Recruitment de gegevens te verstrekken, noodzakelijk voor de bepaling van het honorarium en de startdatum van de door Creemers Recruitment geselecteerde kandidaat. Indien de opdrachtgever niet tijdig, onvoldoende of onjuiste gegevens verstrekt, is Creemers Recruitment gerechtigd de hoogte van het bruto jaarsalaris en de startdatum te schatten en conform die schatting te factureren.

2.7.

Onder een succesvolle vervulling van de werving & selectieopdracht wordt eveneens begrepen het geval dat een door Creemers Recruitment aan de opdrachtgever, voorgestelde kandidaat binnen 12 maanden na die introductie in dienst treedt of anderszins en/of, al dan niet via derden, op enigerlei wijze werkzaam is bij de opdrachtgever of bij een daaraan gelieerde onderneming.

 

Artikel 3: betalingstermijn

De betalingstermijn van door Creemers Recruitment verzonden facturen bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde termijn is de opdrachtgever in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.

 

Artikel 4: klachten

 

Klachten met betrekking tot de wijze van uitvoering en de kwaliteit van de werkzaamheden van Creemers Recruitment dienen onverwijld en uiterlijk acht dagen nadat de werkzaamheden waarover geklaagd wordt, uitgevoerd zijn of hadden moeten zijn uitgevoerd, gemotiveerd en schriftelijk aan Creemers Recruitment te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan elk recht dat de opdrachtgever daaraan kan ontlenen, vervalt. Behandeling van tijdig en op de juiste wijze ingediende klachten zal in overleg tussen opdrachtgever en Creemers Recruitment plaatsvinden. Klachten schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

 

Artikel 5: vertragingsrente en kosten

 

Indien de opdrachtgever in verzuim is, is zij aan Creemers Recruitment een direct opeisbare vertragingsrente verschuldigd conform de wettelijke rente plus twee procent (art. 6:119 BW) over de verschuldigde hoofdsom per maand, waarbij een deel van een maand als één maand wordt gerekend. Alle kosten van inning en invordering van de factuur, waaronder begrepen gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

 

6.1

Creemers Recruitment aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het functioneren en/ of het handelen of nalaten van een door Creemers Recruitment voorgedragen kandidaat. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de keuze van een kandidaat. 

 

6.2 

Informatie die kandidaten over zichzelf hebben verstrekt of die van referenten over hen verkregen is, wordt verondersteld juist te zijn. Creemers Recruitment aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuiste en/ of verzwegen informatie. 

 

6.3

Onverminderd het in het vorige leden bepaalde is Creemers Recruitment nimmer gehouden tot vergoedingen van indirecte, bijkomende of gevolgschade ven schade van derden. De aansprakelijkheid van Creemers Recruitment strekt nimmer verder dan de vergoeding (exclusief BTW) die zij van de Opdrachtgever uit hoofde van de Opdracht heeft ontvangen.

Artikel 7: garantieregeling

 

7.1.

Indien een door Creemers Recruitment voorgedragen kandidaat binnen een periode van 6 maanden na indiensttreding ontslag neemt of ontslagen wordt zonder dat dit ontslag overwegend aan de Opdrachtgever is te wijten, is Creemers Recruitment verplicht om de Opdracht kosteloos opnieuw uit te voeren (waarbij de kosten als bedoeld in artikel 6 zullen worden doorberekend). De in dit artikel genoemde verplichting van Creemers Recruitment geldt niet indien de Opdrachtgever facturen van Creemers Recruitment geheel of gedeeltelijk onbetaald heeft gelaten. 

 

7.2.

De garantieregeling is niet van toepassing indien de kandidaat niet meer in dienst is bij opdrachtgever door oorzaken die te maken kunnen hebben met veranderde functie-inhoud, reorganisaties, fusies en overnames, vertrek direct leidinggevende, surseance of faillissement van opdrachtgever.

 

Artikel 8: toepasselijk recht bij geschillen

 

8.1.

Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing.

 

8.2.

Geschillen tussen Creemers Recruitment en opdrachtgever uit hoofde van het uitvoeren van de opdracht worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

bottom of page